استخدام

از متقاضیان به همکاری با این شرکت درخواست می گردد یکی از فرم های استخدام مورد نظرذیل را به صورت کامل پر کرده و به آدرس job@irdgco.com ایمیل فرمایید.