استخدام

از متقاضیان همکاری با این شرکت درخواست می گردد یکی از فرم های استخدام مورد نظر را به صورت کامل پر کرده و به آدرس info@irdgco.com ارسال فرمایند.