انبار دار

انبارداری

 

وظایف انباردار

 

  • مدیریت کنترل امور ورود و خروج، ثبت و نگهداری موجودی انبار

  • -صورت بردای از موجودی انبار و اطلاع کسری های کالا به مدیر انبار

  • رسیدگی به موجودی انبار و آگاه کردن کارپردازان برای تجدید سفارش

  • انجام امور انبار گردانی و ارائه گزارشات فصلی

 

 

مهارتهای انبار دار:

  • تسلط به نرم افزار Excel

  • توانایی اداره کردن کارهای همزمان و الویت بخشی به آنها

  • خلاقیت و نوع آوری در انجام امور

 

                       توجه: شرکت سهند ژنراتور ایرانیان همچنین از علاقه مندان در حوزه انبار داری کارآموز می پذیرد.